ETIMOLOGÍAS

ACARDIA
ACOLITO
ACROPOLIS
AEROBIO
AFASIA
AGUIA
AGONIA
ALFABETO
AMPURIAS
ANAXAGORAS
ANOREXIA
ANTÍDOTO
ANTROPOFAGIA
APOCRIFO
AQUILES
AUTÉNTICO
ARITMÉTICA
ASCÉTICA

BALEARES
BIBLIA
BIOFÍSICA
BOTÁNICA
BUCEFALO
BURGOS

CALIGRAFÍA
CARISMA
CATÁLOGO
CAOS
CATETO
CIANINA
CIÁTICA
CISMA
CLEOPATRA
CLÍNICA
CÓCCIX
CÓLERA
COMEDIA
CONSTANTINOPLA
CORIFEO
CRÁPULA
CRIOLITA  
CRISANTEMO  
CRITERIO  
CURIA  

DECAEDRO
DIACONIA  
DIAGNOSIS
DIAPASON
DICOTOMIA
DIEDRO
DIOS
DIPTONGO
DISFAGIA
DOCETAS  

ECOLOGÍA
EDIPO  
EGOMANIA
ELECTROTERAPIA
ELEGIA  
EMETICO  
ENCENIAS  
ENDOSCOPIO
ENFASIS  
ENOSCOPIO  
ENTEROCOCO  
ENTOCITO  
EOCENO  
EPICEDIO  
EPIFITAS  
EPITELIO  
EREUTOFOBIA  
ERITROFAGIA  
ESCENA  
ESFENOIDES  
ESFRAGISTICA
ESPONDEO
ESQUIZOFRENIA
ESTEATITA
ESTETICA
ESTEOCLES
ETIMOLOGÍA
EUNUCO

FAGOCITO
FARMACOPEA
FERETRO
FILARMONIA
FILOLOGIA
FISIATRIA
FITOLOGIA
FONENDOSCOPIO
FOTOLISIS

GALA
GARGARA
GASTRONOMIA
GEOFISICA
GINECEO
GLOSOMANIA
GOLFO

HALOFITAS
HEBDOMADA
HEDONISMO
HELENISMOS
HEMATIE
HENOTEISMO
HEREJIA
HEXARCA
HIFEDONIA
HIGROFITAS
HIPERDULIA
HIPOSTASIS
HOMILIA
HOPLOTECA
HEPTAMERON

ICONOCLASTA
IDIOTA
ISCURIA
ISOPODO

LACONICO
LARINGOLOGIA
LECITINA
LEPIDOPTEROS
LEPRA
LEUCOMA
LÉXICO
LICURGO
LIMONITA
LETANIA
LIPOSA
LISANDRO
LITIASIS
LITOLISIS
LITOSTROTO
LOGOS

MACROSISMO
MAGOS
MASTALGIA
MAUSOLEO
MEIOSIS
MELIBEO
MELOPEA
MESOGEA
METABIOSIS
METASTASIS
MIASMA
MICROCOCO
MIDRIASIS
MIMOSA
MIOSIS
MISTERIO
MOGIFASIA
MONISMO
MONORIZOS

NANISMO
NEFROLITICO
NEPENTE
NEUMOLOGIA
NOMOLOGIA
NOSTALGIA

ODEON
ONAGRO
OSTEOLOGIA
OXITOCIA
OLIGURIA
ONICOFAGIA
ORTODROMIA

PANOPLIA
PARANINFO
PARENQUIMA
PARTENOGENESIS
PEDAGOGÍA
PEDERASTIA
PELOPONESO
PERICOLPITIS
PERIODO
PIGAL
PIPERISMO
PIREXIA
PITAGORAS
PLATICA
PLEONASMO
PLUTARCO
POLEA
POLICIA
POLIDRIA
POLIGENISMO
POLIOREXIA
POLISIALIA
POLO
POSIDONIO
PRESBICIA
PRIAPO
PROCTOLOGIA
PROFILAXIS
PROSELITISMO
PROPINAR
PROTOPATIA
PSICOSOMATICO

QUELOIDE
QUILOMA
QUIROPOTO
QUISTE

RAQUITIS
RODIO

SANEDRIN
SARCOMA
SEMANTICA
SEUDONIMO
SIBARITA
SIDERURGIA  
SINAGOGA
SINDERESIS
SINOCA
SINECIAS

TAQUIURIA
TEFROSIS
TEOPSIA
TIARA
TIMIAMA
TOREUTICA
TRAUMATOLOGÍA
TRICOSIS
TRIPTICO

ULONCIA  
UROLITIASIS

XEROFITAS

ZOETICA